Category Archives: วิชาภาษาไทย

ฟรี E-Book หนังสืออ่านเสริมวิชาภาษาไทย ภาพสวย อ่านสนุก

ฟรี E-Book หนังสืออ่านเสริมวิชาภาษาไทย ภาพสวย อ่านสนุก

          หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในการจดักระบวนการเรยีนรู้ สร้างความเขา้ใจเนอื้หาใหง้า่ยและรวดเรว็ขนึ้แกผู้เรียน โดยนำ Infographic มาออกแบบเนื้อหาตามความเหมาะสมทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ           นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ Augmented Reality (AR) หรือการสร้างภาพสามมิติเสมือนจริงมาผสมผสานกับการออกแบบข้อมูลเป็นภาพ Infographic ด้วยซึ่งการสื่อสารด้วยภาพ Infographic และภาพเคลื่อนไหว Augmented Reality (AR) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ซับซ้อนได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำมากกว่าการอ่านหนังสือปกติ โหลด : หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงพิมพ์ สื่อการสอน รับพิมพ์สื่อการสอน ราคาถูก สนใจติดต่อ