การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word

          คู่มือการปฏิบัติงาน การพิมพ์หนังสือราชการ 6 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 1.หนังสือภายนอก 2.หนังสือภายใน 3.หนังสือประทับตรา 4.หนังสือสั่งการ 5.หนังสือประชาสัมพันธ์ 6.หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้ เป็นหลักฐานในราชการ          ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ชนิดของหนังสือ ราชการ แนวทางในการปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ การตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์หนังสือ ราชการ กา รตั้งขอบเขตข้อความ ขนาดตัวครุฑ การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด แบบฟอร์ม และ ตัวอย่างหนังสือราชการ โหลด E-Book : การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขอขอบคูณ อารีระ อาแด