13 ฟอนต์แจกฟรี จาก SIPA

13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป โดย 13 ฟอนต์ไทยแจกฟรีจาก SIPA นี้จะประกอบด้วยชื่อฟอนต์ไทยดังนี้

 1. TH Charmonman ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
 2. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
 3. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
 4. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
 5. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
 6. TH Kodchasan ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
 7. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ
 8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์
 9. TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง
 10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
 11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
 12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)
 13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

สามารถโหลดทั้ง 13 ฟอนต์แจกฟรี จาก SIPA ได้ที่

โหลด : https://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/